GDPR
O nás
Služby
Partneri
Odmena
Office servis
Kontakt
Úvodná strana
Hľadať
 

Vymáhanie pohľadávok

 

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC disponuje osobitným právnym oddelením, ktoré je zamerané na účinné zabezpečenie a následné vymoženie práv klientov a to formou mimosúdneho alebo súdneho vymáhania pohľadávok.

Tím našich špecializovaných právnikov Vám po zadaní Vami uplatňovaného nároku, vyhodnotí akým spôsobom sa najrýchlejšie, najlacnejšie a najúčinnejšie domôžete práva.

Prvým krokom je najmä zhodnotenie oprávnenosti nároku, vyhodnotenie či sa dlžník alebo povinná osoba nachádza v našej alebo substitučnej databáze dlžníkov, zohľadnenie možnosti zápočtu pohľadávky, dohody s dlžníkom (zmier, uznanie dlhu, splátkový kalendár atď), postúpenia pohľadávky, uplatnenia pohľadávky v súdnom konaní a následný výkon v exekučnom konaní.

 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

 

Cieľom našej advokátskej kancelárie je čo najrýchlejšie a najlacnejšie zabezpečenie výkonu práv klientov. Za týmto účelom advokátska kancelária na základe štruktúry pohľadávok klienta vyhodnotí možnosť mimosúdnej dohody s dlžníkom a zabezpečí všetky potrebné právne inštitúty na jej dosiahnutie. Počas celého tohto procesu zostávajú odborní pracovníci našej advokátskej kancelárie v kontakte s dlžníkom a účinnými prostriedkami dosahujú vymoženie dlžnej sumy už v tomto štádiu. V prípade, ak sa napriek tomuto postupu nepodarí vysporiadať  pohľadávku klienta v mimosúdnom vyrovnaní, prípadne hrozí jej premlčanie, nastupuje uplatnenie práva v súdnom konaní.

 

Súdne vymáhanie pohľadávok

 

Klient je pred podaním návrhu na súdne konanie našou advokátskou kanceláriou vopred oboznámený s celým právnym procesom uplatnenia pohľadávky v súdnom konaní, ako aj s možnými výhodami a nevýhodami s tým spojenými. Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC zabezpečuje priznanie práva klienta súdom od začiatku súdneho konania až po jeho skončenie. V prípade, ak dlžník nesplní svoju povinnosť ani po právoplatnom priznaní klientovho nároku súdom, zabezpečujeme vymožiteľnosť pohľadávky prostredníctvom spolupracujúceho exekútorského úradu pôsobiaceho na celom území SR s maximálnou možnou úspešnosťou. Pri poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou dbáme na to, aby vymožiteľnosť práva v exekučnom konaní prebehla čo najrýchlejšie a s výhodami vyplývajúcimi z nášho právneho servisu.

 

 

        Samozrejmosťou počas celej doby uplatňovania a vymáhania pohľadávky je pravidelný informatívny portál pre klienta v ním požadovanom jazyku.

 

 

        Služieb advokátskej kancelárie VILÍM a ZUBEREC v uvedenej oblasti využíva celá rada veľkých zahraničných ale aj slovenských spoločností, ako aj fyzických osôb, nakoľko služby advokátskej kancelárie sú známe svojou kvalitou, osobným prístupom, rýchlosťou a primeranou cenou. Pri uplatňovaní a vymáhaní nároku klienta je cena za naše služby dohodnutá vždy dopredu a s ohľadom na jednotlivý prípad tak, aby nedochádzalo k jej predraženiu a výkon práva bol čo najefektívnejší.

 

Referencie týkajúce sa už vykonaných služieb pre fyzické osoby alebo právnické osoby, môžu byť poskytnuté na ďalšie využitie iba z ich predchádzajúcim súhlasom.

 

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa ponúkaných služieb, Vám radi na požiadanie poskytneme bližšiu špecifikáciu nami poskytovaného právneho servisu.Občianske právo
Obchodné právo
Správne právo
Pracovné právo
Vymáhanie pohľadávok
Copyright 2006-2008 NET-BRAIN