GDPR
O nás
Služby
Partneri
Odmena
Office servis
Kontakt
Úvodná strana
Hľadať
 

Obchodné právo

 

Obchodné spoločnosti

 

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC ponúka komplexné služby a právne poradenstvo súvisiace so zakladaním, vznikom a následnou činnosťou obchodných spoločností, prípadne organizačných zložiek na území Slovenskej republiky.

Medzi hlavné právne služby v oblasti práva obchodných spoločností patria:

 

·        zakladanie obchodných spoločností a zriaďovanie organizačných zložiek, spolu s ich zápisom do príslušného obchodného registra,

·        vypracovanie zakladateľských listín (Zakladateľskej listiny, Spoločenskej listiny) a súvisiacich dokladov podľa individuálnych požiadaviek (optimalizácia) klientov,

·        vyhotovenie zmien a následný zápis zmien v spoločnostiach do príslušného obchodného registra, ako aj zabezpečenie splnenia iných zákonných povinností voči ďalším štátnym orgánom,

·        vypracovanie alebo posúdenie všetkých interných dokumentov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou spoločností,

·        právne poradenstvo pri zmluvných dohodách ako aj jednostranných úkonoch vyplývajúcich z ukončenia právnych vzťahov s členmi štatutárnych alebo dozorných orgánov spoločností,

·        právne poradenstvo súvisiace s vymenovaním štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti,

·        právne poradenstvo súvisiace so získaním povolenia k pobytu v Slovenskej republike za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti,

·        splynutie, zlučovanie, rozdeľovanie a zmena právnej formy obchodných spoločností, vrátane vypracovania projektov rozdelenia, písomnej správy a ostatných súvisiacich dokladov,

·        nadobúdanie a prevod obchodných podielov (vrátane právneho auditu),

·        v prípade záujmu vyhľadanie vhodnej už registrovanej spoločnosti a vykonanie následného prepisu na záujemcu,

·        zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou,

·        príprava podkladov a zastupovanie pred príslušným živnostenským úradom,

 

 

Office hosting

 

V prípade, že zakladáte alebo preberáte obchodné podiely v už založenej spoločnosti a nemáte možnosť, čas alebo predstavu kde by sa mohlo nachádzať sídlo Vašej spoločnosti, radi Vám ponúkneme alebo odporučíme nové sídlo pre Vašu spoločnosť.

Pri výbere sídla spoločnosti prihliadame na Vaše potreby so zreteľom na obchodných partnerov, dodávateľov, cenu ako aj iné osobitné podmienky.

 

 

Živnostenské oprávnenia

 

Súčasťou služieb pre klientov advokátskej kancelárie VILÍM a ZUBEREC je zabezpečenie bežného servisu pri vybavovaní živnostenských oprávnení a povolení, ktoré sú potrebné pre podnikanie na území SR. V súvislosti s touto činnosťou poskytujeme aj osobitné poradenstvo a výber jednotlivých živností vo vzájomnej súčinnosti s klientom, s prihliadnutím na klientov podnikateľský plán. Za týmto účelom každý predmet činnosti osobitne konzultujeme so zástupcami príslušného živnostenského registra a následne zistený stav aplikujeme na potreby klienta.

 

 

Konkurz a reštrukturalizácia

 

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC zastupuje klientov pri rôznych druhoch úpadkov a to najmä v konkurze, vyrovnaní (reštrukturalizácii), reorganizácie ako aj pri dobrovoľných dražbách.

 

 

Záväzkové právo

 

Pri poskytovaní právnej pomoci súvisiacej s vypracovaním a posudzovaním zmlúv a iných právnych dokladov zohľadňujeme zabezpečenie práv klienta a jeho špecifických potrieb pri posudzovaní právnych a faktických rizík.

Advokátska kancelária VILÍM a ZUBEREC zabezpečuje vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a aktuálnych právnych analýz súvisiacich s prijatými alebo pripravovanými zmenami v legislatíve so zameraním na činnosť klienta v jeho osobitných podmienkach.

Ďalej zabezpečuje posudzovanie a vypracovanie zmlúv a ich všeobecných podmienok, spolu so všetkými súvisiacimi náležitosťami vyžadovanými zákonom.

 

 

Služieb advokátskej kancelárie VILÍM a ZUBEREC v uvedenej oblasti využíva celá rada zahraničných ale aj slovenských spoločností, ako aj podnikateľov, nakoľko služby advokátskej kancelárie sú známe svojou kvalitou, osobným prístupom, rýchlosťou a primeranou cenou.

 

Referencie týkajúce sa už vykonaných služieb pre podnikateľov alebo obchodné spoločnosti, môžu byť poskytnuté na ďalšie využitie iba z ich predchádzajúcim súhlasom.

 

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa ponúkaných službách, Vám radi na požiadanie poskytneme bližšiu špecifikáciu nami poskytovaného právneho servisu.

 

 Občianske právo
Obchodné právo
Správne právo
Pracovné právo
Vymáhanie pohľadávok
Copyright 2006-2008 NET-BRAIN